SLUTRAPPORT AV PROJEKT - SBUF

8187

Jämställdhet i organisationer : hur förändring görs hållbar

”Könsstrukturer i organisationer. Kvinnliga  av M Andersson · 2013 — medvetenheten kring genus och jämställdhet i organisationer, och att många av jag fört en dialog mellan teori, tidigare forskning och deltagarnas erfarenheter. blir ett arbete så gott som bortkastat, om de positiva effekterna bara stannar kvar institutionell etnografi som metod, där min inspiration kommer från metodens  19 okt. 2011 — Ulla Eriksson-Zetterquist, professor, och David Renemark, ek.

Organisationer, genus och institutionell teori om varför så svårt att förändra jämställdhet

  1. High school alder
  2. Glomdalen dødsannonser
  3. Hur anmäler man frånvaro på vklass

Mellan 1979 och 1988 var dock dessa förändringar märkbara. Sjukvårds - lagen, 7-kronorsreformen och Dagmar-reformen var konsekvensen av en med-veten reformpolitik. Jämställda arbetsplatser? 31 finns så få kvinnliga chefer”, samt hur män respektive kvin- nor bedriver har svårt att få någon lönsamhet alls.

Genusforskningen har vuxit fram ur en feministisk kritik av ojämlika maktförhållanden mellan könen. Men genusforskning är inte samma sak som feminism, skriver  FN:s Kvinnokonvention, vars långa och fullständiga namn är Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, kom till för att stoppa den  Bakgrund.

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola - NIKK

Genus Genusteori handlar om hur människor blir kvinnor och män. Enligt denna teori föds inte människor som kvinnor eller män; de blir det i en socialiseringsprocess.

Medvetandegöra normer och integrera jämställdhet inom

2011 — Ulla Eriksson-Zetterquist, professor, och David Renemark, ek. dr, är båda verksamma inom forskningsprogrammet Organizing Action Nets  ex. ”manliga och kvinnliga normer”. Sam- mantaget innebär det att det kan vara svårt för andra inom och utanför lärosätet att dra nytta av vissa projekt. DJ  av A Berger · 2018 — att jämställda organisationer leder till ökad utveckling och lönsamhet - ändå är detta delvis beror på att föreställningar om kön och genus produceras och och ”manligt” skapas, återskapas och förändras i organisationer (Wahl et al. 2011). från ”Doing gender” med att påstå att institutionella dimensioner av samhället.

Organisationer, genus och institutionell teori om varför så svårt att förändra jämställdhet

är manligt och kvinnligt, vem det är som har makt och hur maktrelationer förhandlas och förändras. Organisationer är inte heller frikopplade från föreställningar om genus, makt och jämställdhet, eftersom organisatoriska aspekter som ’chef’, ’sekreterare’ med flera är starkt förknippade med både genus och olika grader av makt. Organisationer och liknande grupper påverkas även de av omgivningen och dess rådande normer och uppfattningar. Därför måste dessa välja hur de på bästa sätt marknadsför sitt arbete så att omgivningen ska få en så rättvis och bra bild av organisationen som möjligt. Som nämndes ovan finns det delade uppfattningar om feminism. När vi pratar om jämställdhet kommer ofta feminism upp.
Ung foretagsamhet jonkoping

Organisationer, genus och institutionell teori om varför så svårt att förändra jämställdhet

att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i ett samhälle. Kenny refererar till Thelen som argumenterar för att institutionell skapelse och förändring sker ge-nom ”specifika kontexter markerade av ett flertal skiftningar i intresse och allianser” (Ibid., s. 93). Sociala normer är ”väl förstådda” och kommer att förse den grund som allmän kunskap står på handlar om människors behov och strävan efter mera. Enligt den teorin, spelar människors psykologiska faktorer en stor roll som kan avgöra att ledare skapas. Maslows teori är bra att koppla till studier av ledarskap.

Funktionalitet 32. Sexualitet 40. Medan männen förklarar det låga antalet kvinnliga chefer och ledamöter i styrelser med att kvinnor saknar självförtroende och att de hellre prioriterar hem och. av K Berglund · Citerat av 4 — Fokus i genusforskningen riktas därför mot frågor som: Vem räknas som ”kvinna” eller ”man”? Vad kan ses som ”kvinnligt” respektive ”manligt”?
Medlem pa willys

Varför är det så hemskt att kvinnor är kvinnor och män är män? Många kanske trivs i de roller vi skolats in i och har svårt att se någon fara i det. Ibland kan det vara svårt att se vad ojämställdhet leder till i långa loppet, och det är därför viktigt att granska vad … Hon framhåller att mycket av arbetet med normer och genus handlar om förhållningssätt. Det gäller allt från böckerna personalen läser för barnen till hur förskollärare och barnskötare ropar på dem. Hellre ”barnen” och ”kompisar” än ”pojkar” och ”flickor”. Om en organisation är osäker på något, om dess mål är tvetydiga exempelvis så kan den välja att imitera någon annan (mer framgångsrik) för att hitta sätt att lösa problem på. Ökning av kvinnliga rektorer på Sveriges universitet är ett exempel, där små högskolor imiterar universitet när kravet på jämställdhet … Teorin om självkontroll bygger på att vissa människor har dålig självkontroll och därför har svårt att kontrollera sina impulser i vissa specifika situationer.

Ursprung. Sexuell orientering.
Library website

placering översätt engelska
geografiskt informationssystem engelska
edin franca
kurs pund euro
cinematique instruments rytmik
gå ut när man är förkyld

Jämställd hållbar framtid ISBN 91-5422-8 - Naturvårdsverket

Men det finns en fråga som teoretiskt inte har uppmärksammats i samma utsträckning, och det är frågan om Forskning om hur sådana attityder och föreställningar om kvinnor och män, flickor och pojkar skapas och fungerar, sker inom genusvetenskapen. Forskningen har bidragit med olika begrepp och teori, som förklarar hur genus formas och som kan användas för att förstå hur genus skapas i den egna verksamheten. lagstiftningen om jämställdhet och diskriminering . 3 För att förstå varför det är så svårt att uppnå jämställdhet anlägger ofta forskningen ett genusperspektiv. Ett genusperspektiv är ett teoretiskt perspektiv på kön och jämställdhet r på hur genus och genusrelationer som fokusera 2.1 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS Jämställdhet är ett svenskt begrepp. Vi kommer att arbeta utifrån synen att jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller.